• Opłata stała (naliczana na podstawie elektronicznej ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu "Punktualny Przedszkolak")
  • Opłata za żywienie
  • Wpłata na działalność edukacyjno-artystyczną (dobrowolna, wysokość tej opłaty co roku ustala Rada Rodziców)
  • Ubezpieczenie (dobrowolne)

 

Zasady odpłatności za przedszkole obowiązujące w Przedszkolu w Izbicku

  1. Odpłatność za przedszkole naliczana jest zgodnie z obowiązującą aktualną Uchwałą Rady Gminy i Zarządzenie Dyrektora.
  2. Odpłatność w przedszkolu wpłacana jest na podane konto bankowe w terminie nieprzekraczalnym do 10-tego dnia następnego miesiąca.
  3. Informacja o naliczanej odpłatności wskazana może być w formie elektronicznej na adres mailowy lub w formie papierowej na stosownym druku.
  4. Odpłatność można uiścić przelewem internetowym bądź jako wpłatę bezpośrednią w wybranym Banku.
  5. Zasady odpłatności za przedszkole obowiązują od 01.10.2020r.

Żywienie

ZARZĄDZENIE NR  3/2022/2023

Dyrektora Przedszkola im. Leśnych Duszków w Izbicku

z dnia 24 listopada 2022 r.

"Punktualny Przedszkolak"

 Regulamin elektronicznej ewidencji pobytu dziecka w Przedszkolu w Izbicku

Uchwała Rady Gminy

UCHWAŁA NR LIII.398.2023 RADY GMINY IZBICKO
z dnia 24 kwietnia 2023 r.


w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego

w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Izbicko