Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Izbicko na rok szkolny 2024/2025

 

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2018 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej, zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo dziecko posiada pozytywną opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2019 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2020 r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2021 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli wskazanych we wniosku, Wójt wskaże rodzicom inne przedszkole, które przyjmie dziecko. Wnioski dzieci urodzonych w 2022 nie będą przyjmowane w postępowaniu rekrutacyjnym z powodu ograniczonej liczby miejsc.

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Izbicko na rok szkolny 2024/2025 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.).

 

 

KONTYNUACJA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola prowadzonego przez Gminę Izbicko składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu w terminie od 29 stycznia 2024 do 2 lutego 2024 r. Druk deklaracji o kontynuacji wydawany jest w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza. Dzieci, które kontynuują wychowanie przedszkolne, nie biorą udziału w rekrutacji.

 

 

REKRUTACJA NOWYCH DZIECI

Dzieci, które nie uczęszczają do przedszkola, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym. Kryteria brane pod uwagę na pierwszym etapie w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli określone są w art. 131 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe. Są to: wielodzietność rodziny, niepełnosprawność kandydata, jego rodziców lub rodzeństwa, samotne wychowywanie dziecka, objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Na drugim etapie rekrutacji brane są pod uwagę kryteria ustalone w uchwale Nr XLVIII.358.2022 Rady Gminy Izbicko  z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji uczniów do Przedszkola im. Leśnych Duszków w Izbicku, Przedszkola w Krośnicy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krośnicy, Przedszkola w Otmicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otmicach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Izbicko.

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci zamieszkałe w Gminie Izbicko:

 * dzieci 3-4-5-6 letnie (urodzone w latach 2018-2021) oraz

 * dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.

Dzieci urodzone w 2022 r. nie biorą udziału w rekrutacji.

 

Wnioski należy składać bezpośrednio w sekretariatach poszczególnych przedszkoli w gminie Izbicko w terminie od 12.02.2024 do 23.02.2024 r. Postępowanie rekrutacyjne prowadzą komisje rekrutacyjne  powołane  przez dyrektorów przedszkoli.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie (zał. nr 1 Zarządzenie Wójta Gminy Izbicko z dnia 5 stycznia 2024 r.)

 

Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.

Wyniki postępowań  rekrutacyjnych komisje  rekrutacyjne podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia (27 lutego 2024r.).

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne „potwierdzenie woli przyjęcia” w przedszkolach gdzie dziecko zostało zakwalifikowane   (od 04. marca 2024 do 06. marca 2024r.).

Komisje  rekrutacyjne  przyjmują  dziecko do przedszkola, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę przyjęcia i podają do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola 07. marca 2024 r.).

Rodzice dzieci przyjętych do przedszkoli wypełniają pozostałe oświadczenia woli objęcia dziecka zajęciami dodatkowymi tj. religia , j. angielski, j. niemiecki. Druki (do pobrania na stronach  internetowych przedszkoli lub w sekretariatach  przedszkoli po ogłoszeniu ostatecznych wyników postępowania rekrutacyjnego).

 

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:

· wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,

· wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Szczegóły dotyczące rekrutacji w poszczególnych przedszkolach:

 - Przedszkole im. Leśnych Duszków w  Izbicku: https://pizbicko.pl/

 - Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otmicach: https://www.zspotmice.pl/

 - Przedszkole w Zespole szkolno-Przedszkolnym w Krośnicy: https://zspkrosnica.pl/

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DLA DZIECI SPOZA GMINY IZBICKO

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych poza Gminą Izbicko mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami. W terminie od 06.05.2024 do 10.05.2024 r.

 

DOKUMENTY:

Uchwała Rady Gminy - kryteria rekrutacji

Zarządzenie - rekrutacja w przedszkolach

 

 

 

Pliki do pobrania:

 

  • dla obecnych przedszkolaków

29.01 - 02.02.2024                    Deklaracja_o_kontynuowaniu_wychowania_przedszkolnego_2024-2025.pdf

 

  • dla nowych przedszkolaków

12. 02 - 23.02.2024                  Wniosek_o_przyjecie_do_przedszkola_2024-2025_wraz_z_zacznikami.pdf

04. - 06.03.2024                       Potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola.pdf

 

  • dokumenty, które należy dostarczyć do przedszkola po zakończeniu rekrutacji

1 Upoważnienie_do_odbioru_dziecka_z_przedszkola.pdf

2 Zgoda_na_wykorzystanie_wizerunku.pdf

3 Zgoda_na_sprawdzenie_czystości_głowy.pdf

4 Wniosek_język_niemiecki.pdf

5 Oświadczenie_-_zajęcia_dodatkowe_j_angielski.pdf

6 Oświadczenie_-_zajęcia_dodatkowe_religia.pdf

7 Oświadczenie_dt_odpłatności.pdf

8 Zgoda_na_zajęcia_z_psychologiem_i_pedagogiem.pdf

9 Zgoda_rodzica_na_pomiar_temperatury.pdf