Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu
           
Podstawa prawna:
- Ustawa z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe(Dz. U. z 2020 r. poz. 910)

-Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji  i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1280.)

-Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem (Dz. U. z 2020 r. poz. 1309)

 

  • W jakim celu udzielamy  pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolu:

aby wspierać potencjał rozwojowy dziecka;
stworzyć warunki do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz środowisku społecznym.
 

  • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu polega na:

rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych   i edukacyjnych dziecka;
rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka, a także czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu.
 

  • Z czego może wynikać potrzeba objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną:

z niepełnosprawności;
z niedostosowania społecznego;
z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
z zaburzeń zachowania lub emocji;
ze szczególnych uzdolnień;
ze specyficznych trudności w uczeniu się;
z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
z choroby przewlekłej;
z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
z niepowodzeń edukacyjnych;
z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny;
z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego (np. wcześniejszym kształceniem za granicą).
 

Należy pamiętać, że korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest NIEODPŁATNE I DOBROWOLNE.

 

  • Kto organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

Organizowaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej  zajmuje się dyrektor przedszkola.
Pomocy udzielają nauczyciele oraz specjaliści, w szczególności: psycholog, logopeda, terapeuta pedagogiczny. Współpracują z rodzicami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, innymi przedszkolami i placówkami oraz organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i rodziny.
 

  • Kto może zgłosić potrzebę objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną :

rodzice;
dyrektor przedszkola;
nauczyciel - wychowawca, specjalista prowadzący zajęcia z dzieckiem
poradnia;
asystent edukacji romskiej;
pomoc nauczyciela
pracownik socjalny;
asystent rodziny;
kurator sądowy;
organizacja pozarządowa , instytucja działająca na rzecz dzieci i rodziny.
 

  • W jakiej formie udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu:

w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem;
poprzez zintegrowane (wspólne) działania nauczycieli i specjalistów;
zajęcia rozwijające uzdolnienia (dla dzieci szczególnie uzdolnionych);
zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne (dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, także ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się), logopedyczne (dla dzieci z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych), rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne (dla dzieci przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym) i inne zajęcia o charakterze terapeutycznym (dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi mającymi problemy w funkcjonowaniu w przedszkolu oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu przedszkola);
zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, które mogą uczęszczać do przedszkola, ale ze względu na stan zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych (objęcie dziecka zindywidualizowana ścieżką wymaga opinii publicznej poradni);
porad i konsultacji, warsztatów i szkoleń - dla rodziców i nauczycieli.
 

Zajęcia rozwijające uzdolnienia oraz specjalistyczne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć wykorzystując aktywizujące metody pracy.

 

Dzieci w wirtualnej sieci

Zapraszamy wszystkich rodziców do zapoznania się z broszurą wydaną

Patrząc oczami dziecka....

DRODZY RODZICE!

Długo zastanawiałam się, co mogłabym Wam przekazać. Wiedza i doświadczenie– zebrane w  ciągu wielu lat pracy są tak obszerne,

Rozwój dziecka - 10 wskazówek

Zapraszamy do wnikliwego obejrzenia filmu. Kwestie poruszane przez panią psycholog w poniższym filmie to:

Najczęściej popełniane błędy rodzicielskie w wychowywaniu dziecka

Błąd 1: Nieokazywanie uczuć

Chłodne stosunki pomiędzy rodzicami a rodzicami i dzieckiem  dzieckiem mogą zaważyć na późniejszym rozwoju dziecka