Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Dyrektor Przedszkola im. Leśnych Duszków w Izbicku z siedzibą , ul. 15 Grudnia 32, 47-180 Izbicko

Inspektor Ochrony Danych

Z Inspektorem Ochrony Danych (Sławomir Biliński) można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez telefon komórkowy 668620696 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

• DOSTEPNOŚĆ CYFROWA

Przedszkole im. Leśnych Duszków w Izbicku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej podmiotowej BIP zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej: https://pizbicko.pl

Witryna spełnia wymóg WCAG 2.1 poziom A.

Dane teleadresowe jednostki:

adres korespondencyjny: ul. 15 Grudnia 32, 47-180 Izbicko

tel.: 77 402 63 05

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona internetowa: www.pizbicko.pl

Data publikacji strony internetowej: 2021 rok

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-31

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

- zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

- zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji.

Data sporządzenia deklaracji : 2023-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Przedszkola im. Leśnych Duszków w Izbicku.

• SKRÓTY KLAWIATUROWE

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

• INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

Osobą do kontaktu w sprawie dostępności jest Dyrektor Przedszkola im. Leśnych Duszków w Izbicku mgr Kornelia Makulik, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Telefon: +48 77 402 63 05

• PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

• DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Przedszkole im. Leśnych Duszków w Izbicku mieści się w budynku mieszkalnym przy ul. 15 Grudnia 32 , 47 – 180 Izbicko na parterze i piętrze.

Wejście do siedziby Przedszkola usytuowane jest frontem do ulicy. Na ścianie frontowej przy wejściu do budynku zamieszczona jest tablica informacyjna.

Budynek spełnia wymagania zgodne z ustawą z 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Lokalizacja Przedszkola im. Leśnych Duszków w Izbicku:

1. Jednostka znajduje się na parterze i piętrze - 22 pomieszczeń.

2. Dojście do Przedszkola jest zapewnione poprzez korzystanie z chodnika z kostki.

3. Dostepna jest rampa najazdowa dla osób niepełnosprawnych, natomiast brak jest' windy.

Dostęp alternatywny:

4. Zapewnienie komunikacji z Przedszkola na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami odbywa się bezpośrednio w placówce poprzez wejście osoby niepełnosprawnej do budynku.

5. Załatwienie sprawy telefonicznie lub on-line

• DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA

Pracownicy Przedszkola są otwarci, czyli chętni do nawiązania komunikacji, uważnego słuchania o potrzebach osoby zgłaszającej i deklarują gotowość do odpowiedzenia na te potrzeby.

Dostęp alternatywny:

Możliwość komunikacji w innej formie wskazanej przez osobę ze szczególnymi potrzebami – np. przez e-mail albo pisząc na kartce (to ostatnie może być przydatne dla osób niemówiących, które słyszą).